A A A

Co to jest formuła

Formuły wpisuje się do komórek na tych samych zasadach co liczby i etykiety. Formuła jest to, krótko mówiąc, instrukcja dla programu, że ma dokonać pewnych liczeń. Najprostszym przykładem formuły jest wpisanie do komórki: 2+2 Po naciśnięciu klawisza [RETURN], w komórce ukaże się wartość 4. Innym przykładem formuły jest wpisanie do komórki Al wartości 2, do komórki B wartości 2 o do komórki Cl: +A1+B1

Po naciśnięciu [RETURN] w komórce Cl ukaże się wartość 4. Formuła w komórce C mówi programowi, że w komórce Cl ma się znaleźć obliczona suma wartości komórek A i BI. Spróbujmy teraz zmienić wartość komórki Al. Wpiszmy do niej 3 zamiast 2. Zauważ że w komórce Cl automatycznie pojawia się nowa obliczona wartość (chyba, że wyłączona jest automatyczne przeliczanie poprzez komendę /Worksheet Global Recalculation, wt< dy na dole ekranu pojawia się wskaźnik CALC by przeliczyć formuły musisz nacisną wtedy klawisz [CALC] (F9)).

Każdą formułę wprowadzasz do komórki na tych samych zasadach jak liczby i etyki« ty. Podobnie jak w wypadku liczby, w skład formuły nie mogą wchodzić spacje. Podobnie jak liczba, formuła musi się rozpoczynać od jednego z następujących znaków: 0123456789. (lub ,) + - ( 8 ł $ Wynika z tego, że formułę z poprzedniego przykładu nie możesz zapisać w formie: Al+Bl Po wpisaniu pierwszego znaku (A), program uzna, że wprowadzasz etykietę i uzn wprowadzane z klawiatury znaki za etykietę - tekst o treści Al+Bl". Umieszczenie prze A znaku + spowoduje, że program będzie wiedział, że chodzi tu o formułę.

Formuły możesz tworzyć również poprzez oświetlenie danego zakresu. Możesz, b wprowadzić formułę z powyższego przykładu, umieścić kursor na komórce Cl, następni napisać + (plus), by wskazać 1-2-3, że chodzi o formułę, następnie (bez naciskani wcześniej [RETURN]) przesunąć wskaźnik na komórkę Al, nacisnąć znak +, przesuną wskaźnik na BI i dobiero teraz nacisnąć [RETURN]. W tym Wypadku nie jest to chyb ułatwienie, w wielu jednak wypadkach, gdy musisz wprowadzić ca'y duży zakres, jest t na pewno wygodne.