A A A

Copy (kopiowanie)

Komenda /Copy jest jedną z częściej używanych komend przy pracy nad arkuszem kalkulacyjnym 1-2-3. Służy ona do kopiowania zakresu komórek do innego zakresu. Po wydaniu komendy /Copy ukazie się na ekranie następujące ponaglenie: Enter rangę to copy FROMi (Wprowadź zakres do skopiowania z) Musisz teraz wprowadzić zakres, który ma być skopiowany. Następnie ukazuje się ponaglenie: Enter rangę to copy TOi (Wprowadź zakres do skopiowania na) Wprowadzić teraz musisz zakres na który mają być skopiowane komórki poprzedniego zakresu. Kopiowanie nie musi zawsze przebiegać w ten sposób, że zakres skopiowany będzie się równał obszarowo zakresowi kopiowanemu. Możliwe w kopiowaniu są następujące przypadki: 1/ Możesz skopiować zakres składający się z wielu wierszy pojedynczej kolumny na zakres składający się z wielu kolumn. Wypełnione danymi zostanie tyle wierszy tego drugiego zakresu, ile wierszy zawierał pierwszy zakres, nawet gdy jako zakres drugi oznaczymy tylko jeden wiersz.

2/ Możesz skopiować zakres składający się z wielu kolumn pojedynczego wiersza na zakres składający się z wielu wierszy. Wypełnione danymi zostanie tyle kolumn tego drugiego zakresu ile kolumn zawierał pierwszy zakres, nawet gdy jako zakres drugi oznaczymy tylko jedną kolumnę. 3/ Możesz skopiować pojedynczą komórkę na dowolnie duży obszar - zostanie ona wtedy skopiowana wielokrotnie. 4/ Możesz skopiować dowolny zakres prostokątny na inny taki zakres, przy czym wystarczy wskazać lewy górny róg tego drugiego zakresu. Wszystkie wymienione przypadki zilustrowane są na rysunku na poprzedniej stronie. W wersji 3.0 programu można także kopiować przy uwzględnieniu trzeciego wymiaru - na różne arkusze. Wymienione wyżej zasady kopiowania stosuje się analogicznie. Można także kopiować z pliku do pliku.

Komenda / Copy powoduje zastąpienie zawartości komórek, które znajdują się w obszarze sprecyzowanym w drugim ponagleniu, nowymi wartościami. Poprzednia zawartość tych komórek zostaje stracona. (Możesz jednak użyć klawisz / IINDQ](Alt-F4).) Przy kopiowaniu formuł 1-2-3 postępuje W następujący sposób: 1/ W przypadku absolutnych adresów występujących w formułach (oznaczonych przy użyciu znaków $) adres skopiowany jest dokładnie taki sam jak oryginał. 2/ Adresy relatywne będą wyglądać inaczej w komórkach skopiowanych niż w oryginale, przy zachowaniu zasady, że adresy określają wtedy komórki oddalone na taką samą odległość zarówno w pionie jak i poziomie oraz w trzecim wymiarze (międzyarkuszowym), jak to było w oryginale.

3/ Adresy mieszane przy skopiowaniu mają dokładnie taki sam adres w poziomie lub/i pionie i/lub trzecim wymiarze jak oryginał, a w innych wymiarze/wymiarach zachowują się jak adresy relatywne. Dokładne wyjaśnienie koncepcji adresów absolutnych, relatywnych i mieszanych znajdziesz w poprzednim rozdziale, w części omawiającej formuły.