A A A

Klawisz [RECORD]

Wersja 3.0 programu Lotus 1-2-3 ma nową bardzo pożyteczną cechę rejestracji klawiszy naciskanych przez użytkownika w trybie normalnej pracy, które można potem umieścić w makro. Program rezerwuje 512 bajtów pamięci na bufor nagrywania - w którym rejestrowane są ostatnio naciskane przez użytkownika klawisze. Bufor ten można wykorzystać w procesie tworzenia makro. Operacje na buforze nagrywania kontrolowane są przez klawisz [RECORD] (Alt-F2). Po naciśnięciu tego klawisza ukazuje się następujące menu: Playback Copy Erase Step Opcja Playback pozwala na „odegranie" (ponowne wykonanie) zarejestrowanych w buforze klawiszy, opcja Copy - na skopiowanie zawartości bufora nagrywania na arkusz, opcja Erase - na wymazanie zawartości bufora, a opcja Step - na przełączenie na tryb wykonywania makro „krok po kroku". Bufor nagrywania można wykorzystać do budowania makra w następujący sposób:

1/ Na początku trzeba usunąć dotychczasową zawartość bufora nagrywania. W tym celu należy nacisnąć klawisz [RECORD] (Alt-F2) i z menu wybrać opcję Erase. 2/ Należy następnie wykonać na arkuszu czynność, którą chcesz zautomatyzować. 3/Naciśnij ponownie klawisz [RECORD] (Alt-F2) i wybierz z menu opcję Copy. Na ekranie wyświetlony zostanie bufor nagrywania a program prosi cię o oświetlenie klawiszy, które chcesz skopiować. Sposób zapisu klawiszy funkcyjnych i specjalnych podany jest w rozdziale o makrach (rozdziale 7). Klawisze oświetla się poprzez „zakotwiczenie" kursora przez naciśnięcie klawisza [TAB] i przesunięcie go, co będzie właśnie powodować oświetlanie klawiszy. Po naciśnięciu [RETURN] będziesz proszony o podanie obszaru arkusza, na który chce skopiować zapis klawiszy. 4/ Zakończyliśmy automatyczne tworzenie makra. Można teraz w każdej chwili coś w nim zmienić. Robi się to na ogólnych zasadach edycji etykiet (przy pomocy klawisza [EDIT] (F2)). Będziesz musiarfeszcze nazwać ten obszar. Nazwa ta stanie się nazwą tego makra.

Może się zdarzyć, że arkusz kalkulacyjny programu 1-2-3 zawierać ma dane traktowane jako tajne, do których nie mają mieć dostępu osoby niepowołane i przypadkowe. W takim wypadku możesz zabezpieczyć dostęp do pliku na który został nagrany ten arkusz, odpowiednim hasłem. Kiedy nagrywasz plik na dysk przy użyciu rozkazu /File Save możesz jednocześnie wprowadzić hasło, bez znajomości którego nie będzie można go ponownie wywołać. Ma to zapobiec dostępowi do tajnych danych osobom niepowołanym. Przy wywoływaniu tego pliku będziesz teraz każdorazowo pytany o hasło - Enter password:. Musisz wtedy wpisać zapamiętane hasło (uwaga: program rozróżnia tu między małymi a dużymi literami) i nacisnąć RETURN.