A A A

Komendy programu 1-2-3

W rozdziale tym zamieszczamy kompletną listę komend programu arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 wersja 3.0. Komendy te wywołujemy z systemu menu. W rozdziale tym nie zamieszczamy opisu makrokomend, które używać można jedynie jako składniki programów makro. Opisane one będą w rozdziale omawiającym makra.

Komendy służą do wykonywania różnych pożytecznych funkcji jak: kopiowanie, przesuwanie i usuwanie zakresu danych, zapisywanie arkusza na dysku, wczytywanie arkusza z dysku do pamięci komputera, drukowanie, tworzenie wykresów, manipulowanie danymi i wiele, wiele innych. Komendy wywołujemy poprzez wybranie ich z menu - z listy komend. Menu w 1-2-3 jest wielopoziomowe - tzn. wybranie niektórych składników menu wyższego poziomu nie powoduje jeszcze wykonania samej komendy lecz wywołanie menu niższego poziomu. Do wywołania menu służy klawisz /. Po jego naciśnięciu w panelu kontrolnym (górnej części ekranu) zobaczysz najwyższy poziom menu programu arkusza kalkulacyjnego 1-2-3. W pierwszym rzędzie widzi się poszczególne składniki menu. W drugim - komentarz dotyczący składnika menu, który jest aktualnie podświetlony przez wskaźnik menu.

Poszczególny składnik menu można wybrać na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy sposób polega na umieszczeniu wskaźnika menu na składniku, który chcemy wybrać i na naciśnięciu klawisza [RETURN]. Sposób drugi polega na naciśnięciu pierwszej litery nazwy składnika menu.

Wybranie jednego ze składników menu nie musi zawsze spowodować wykonania komendy. Często spowoduje to ukazanie się innego menu, menu niższego poziomu, z którego możemy wybrać kolejny składnik, w ten sam sposób jak z menu wyższego poziomu. Naciśnięcie klawisza [ESCAPE] spowoduje zawsze powrót do wyższego poziomu menu, lub, jeśli nacisnęliśmy [ESCAPE] będąc w najwyższym poziomie menu, wyjście z systemu menu i powrót do trybu READY.

W rozdziale tym omawiać będziemy poszczególne komendy w takim porządku w jakim występują one w systemie menu. Przypominamy, że najwyższy poziom menu wygląda następująco: Worksheet Range Copy Move File Print Graph Data System Quit Omawianie komend rozpoczniemy od komend z grupy Worksheet (arkusz), to znaczy od tych, które wywoływane są poprzez wybranie składnika Worksheet z menu najwyższego poziomu. Następnie omówimy komendy grupy Range, potem komendę /Copy, komendę /Move, komendy z grupy File, Print, Graph, Data, komendę /System i na końcu komendę /Quit. W ramach poszczególnych grup omawiać będziemy poszczególne komendy w tej samej kolejności - poczynając od składnika menu umieszczonego najbardziej na lewo i następnie przesuwając się w prawo. Tak samo postępować będziemy omawiając składniki coraz niższych poziomów menu, aż do wyczerpania danego tematu.