A A A

Move (przesuwanie zakresu danych)

Komenda /Move przenosi zakres komórek z jednego miejsca arkusza do drugiego. Zależności między komórkami pozostają te same. Przenoszone są zawartości komórek oraz ich format i status zabezpieczenia. Komenda ta jest bardzo pożyteczna. Przy budowie arkusza możesz się skoncentrować najpierw na najważniejszych zależnościach zachowując stale możliwość przesunięcia zakresu komórek z jednego miejsca do drugiego. Po wydaniu komendy /Move ukazuje się na ekranie ponaglenie: Enter range to move FROM) (Wprowadź zakres do przesunięcia z) Należy teraz sprecyzować zakres komórek, które mają być przesunięte. Następnie ukazuje się kolejne ponaglenie: Enter range to move TO: (Wprowadź zakres do przesunięcia do) Wprowadź zakres, do którego mają być przeniesione wartości z poprzedniego zakresu. Wystarczy Jjgdać jedynie lewy górny róg zakresu.

Po zakończeniu komendy, komórki z pierwszego zakresu stają się komórkami pustymi, a komórki drugiego zakresu zawierają wartości, które się poprzednio znajdowały w pierwszym zakresie. Formuły w komórkach arkusza są po wykonaniu komendy /Move zmodyfikowane, tak aby adresy wskazywały komórki w ich nowym położeniu. Przykład: Komórka Al zawiera formułę: +B2+C2 Po przesunięciu zawartości komórki z C2 do D3 formuła w komórce Al zostaje automatycznie przekształcona na: +B2+D3 Wykonanie komendy stratę poprzednich danych w zakresie do którego, które odwoływały się uprzednio do komórek tego zakresu fytrzyinują wartość ERR (błąd). Przesunięcie lewego górnego rogu Kit) prawego dolnego rogu nazwanego zakresu powoduje, że zmieniona zostaje definicja zakresu. Przesunięcie obu tych rogów powoduje przesunięcie zakresu w całości razem z jego nazwą. Podobnie zmienia się definicja zakresów „pamiętanych" przez różne komendy 1-2-3, np./Data Fill,/Print Printer Range, /Graph itd. Przenosić dane można także od arkusza do arkusza. Można przenosić-także zakres trój wymiarowy. Nie można jednakże przenosić danych z jednego aktywnego pliku do innego w odróżnieniu do kopiowania).