A A A

Range Input

Komenda /Rangé Input ogranicza możliwość poruszania się kursorem do zakresu komórek sprecyzowanych przy wydawaniu tej komendy. Wszystkie komórki tego zakresu muszą mieć status Unprotect (odbezpieczony), który można nadać komendą /Range Unprot. Próba wydania komendy /Range Input dla komórek, z których nie wszystkie mają status Unprotect, powoduje pisk komputera i komunikat błędu. Po wydaniu komendy /Range Input ukazuje się ponaglenie: Enter data input range : (Wprowadź zakres wprowadzania danych) Komenda ta używana jest właściwietylko w makrach. Po jej wydaniu możliwość poruszania się po arkuszu jest ograniczona jedynie do sprecyzowanego zakresu. Nie ma w tym czasie możliwości wywołania menu. Po zakończeniu wprowadzania danych w zakresie, należy nacisnąć klawisz [ESCAPE], co spowoduje powrót do normalnego funkcjonowania arkusza, a w makro, przejście do następnego kroku w makro. Podobny skutek ma naciśnięcie [RETURN], w wypadku, gdy nie jest to [RETURN] kończące wprowadzanie lub edycję danych.