A A A

Range Unprot (odbezpieczenie zakresu danych)

Istnieje możliwość zapobieżenia wpisywania do arkusza nowych wartości. Służy do tego komenda /Worksheet Global Prot Enable. Po wydaniu tej komendy możesz wprowadzać dane tylko do tych komórek, którym nadałeś status „odbezpieczony" komendą /Range Unprot. Po wydaniu komendy /Range Unprot ukazuje się następujące ponaglenie: Enter range to unprotecti (Wprowadź zakres do odbezpieczenia) Podaj zakres, którego komórki mają mieć status odbezpieczony, t~n. do których można będzie wpisywać dane nawet przy włączonym zabezpieczeniu globalnym.