A A A

Wstawianie nowych arkuszy

Pracę nad nowym problemem rozpoczynasz zawsze na pliku zawierającym tylko jeden arkusz. Aby rozpocząć pracę w trzech wymiarach musisz najpierw wstawić nowe arkusze. Służy do tego komenda /Worksheet Insert Sheet. Po wydaniu tej komendy program pyta najpierw czy chcesz wstawić nowe arkusze przed (Before) czy za (After) arkuszem aktualnym. (Arkuszem aktualnym nazywamy arkusz, w którym aktualnie znajduje się wskaźnik komórki). Następnie pyta o liczbę arkuszy, które chcesz wstawić.